تبلیغات
مرجع تحلیلی و خبری نلاس - طرح هادی بیش از دو هزار روستا در سالجاری در کشور به پایان خواهد رسید.