تبلیغات
مرجع تحلیلی و خبری نلاس - ریزش بهمن در حوالی روستای کانی زرد جان دو نفر را گرفت.