تبلیغات
مرجع تحلیلی و خبری نلاس - سد ورگیل سرانجام بعد از 8 سال افتتاح شد.